Není vybrána žádná adresa (Zadat)

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu Rozvozák umístěného na webovém rozhraní http://www.rozvozak.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

zetmax s.r.o. , Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05075785
DIČ: 05075785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257806 adresa pro doručování: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
telefonní číslo: 777 407 977
kontaktní e-mail: info@rozvozak.cz

jako poskytovatelem
a vámi jako odběratelem.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Co je předmětem smlouvy?

   Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu spočívající v umožnění nákupu pokrmů a nápojů u společností zajišťujících pokrmy a nápoje a následný rozvoz těchto pokrmů a nápojů, které jsou uvedeny v objednávce, na vámi uvedenou adresu, popř. zprostředkovat poskytnutí pokrmů a nápojů uvedených v objednávce u společnosti zajišťující pokrmy a nápoje. Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za tuto službu uvedenou v objednávce.

   Cena zahrnuje i veškeré náklady a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

   Nápoje, jejichž dodání je předmětem poskytované služby, které jsou alkoholickým nápojem, se řídí zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Takovýto druh nápojů nesmí být prodáván osobám mladším 18 let.

  2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

   O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

  3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

   V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

   • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
   • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
   • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
   • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

   a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

   • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
   • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

   Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

   Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

  5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

   V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

   Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

   Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

  2. Jak podat objednávku?

   Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

   Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

   Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Potvrdit objednávku“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

   Při podání objednávky obsahující alkoholické nápoje, stvrzujete, že jste starší 18 let, a uvádíte datum svého narození.

   Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Pokud je předmětem služby dodání alkoholických nápojů, můžeme vás požádat o prokázání dosažení věku 18 let. Neověřenou objednávku včetně objednávky, u níž nebylo prokázáno dosažení věku 18 let, můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

   Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

  4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

   O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a zároveň se jedná o přijetí objednávky z naší strany.

   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy vám bude služba poskytnuta.

  5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

   Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

   Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 3. CENA
  1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

   Pokud cena uvedená u služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

   V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

  2. Lze kombinovat slevy z ceny služeb?

   Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

   Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

   • v hotovosti při poskytnutí rozvozu pokrmů nebo nápojů nebo při osobním odběru u společnosti zajišťující pokrmy a nápoje;
   • bezhotovostně před poskytnutím služby on-line platební kartou.

   Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  2. Kdy nastane splatnost ceny?

   V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí pokrmů či nápojů, které jsou předmětem smlouvy o poskytování služeb. Při bezhotovostní platbě před poskytnutím služby on-line platební kartou je cena splatná bez zbytečného odkladu po podání objednávky, cena je pak uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

  3. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

   Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

 5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  1. Kdy vám bude služba poskytnuta?

   Pokud zvolíte možnost rozvozu pokrmů a nápojů i pokud zvolíte možnost osobního odběru prostřednictvím tlačítka „Jídlo si zdarma vyzvednu“, bude vám služba poskytnuta orientačně v čase uvedeném v objednávce. V případě výběru možnosti „Co nejdříve“ vám pokrmy a nápoje uvedené v objednávce doručíme či vám budou připraveny k osobnímu odběru na adrese uvedené v objednávce v nejkratším možném termínu, zpravidla do 90 minut.

   Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru poskytovaných služeb doba poskytnutí závisí vždy i na vytížení jednotlivých společností zajišťujících pokrmy a nápoje a vytížení rozvozovatelů (zejména s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci). Neodpovídáme za zpoždění poskytnutí služby způsobené výše uvedenými faktory, které nemůžeme sami ovlivnit.

  2. Jak vám bude služba poskytnuta?

   Pokud zvolíte možnost rozvozu pokrmů a nápojů, bude vám po uzavření smlouvy zaslána na telefonní číslo uvedené v objednávce textová zpráva s podrobnostmi způsobu poskytnutí služby. Služba pak bude poskytnuta dodáním pokrmů a nápojů, které jsou uvedeny v objednávce, na adresu uvedenou v objednávce.

   Při zvolení možnosti „Jídlo si zdarma vyzvednu“ bude služba poskytnuta okamžikem, kdy si pokrmy a nápoje specifikované v objednávce sami vyzvednete na adrese uvedené v objednávce.

   Případné další způsoby poskytnutí služby jsou uvedené na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob poskytnutí služby zahrnuje.

   Pokud bezdůvodně odmítnete převzít pokrmy a nápoje, které jsou předmětem poskytované služby, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti poskytnout službu z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

  3. Co se stane v případě, že pokrmy a nápoje nepřevezmete?

   Pokud je z důvodů na vaší straně nutno pokrmy a nápoje, které jsou předmětem smlouvy o poskytování služeb, rozvážet opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým poskytování služby.

   V případě, že pokrmy a nápoje, které jsou předmětem smlouvy o poskytování služeb, bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s rozvozem těchto pokrmů a nápojů a jejich uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí poskytované služby vzniknou. V případě platby v hotovosti při poskytnutí rozvozu či osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit.

 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Máte právo odstoupit od smlouvy?

   Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

  2. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

   Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

   • neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti nebo jste poskytovanou službu nepřevzali;
   • pokrmy a nápoje, které jsou předmětem smlouvy, z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
   • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

   V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

   Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

  3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

   Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

  2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

   • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
   • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu;
   • služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.
  3. Pokud se reklamace týká pokrmů či nápojů, které jsou předmětem poskytování služby, primárně svá práva z vadného plnění uplatněte u osoby, která přípravu pokrmů a nápojů zajišťuje. Můžete se však obrátit také na nás.

  4. Reklamaci u nás uplatněte telefonicky, e-mailem, písemně či osobně na adrese našeho sídla nebo jakékoliv provozovny bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby spatřujete. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

   V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

   • bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);
   • přiměřená sleva z ceny služby;
   • odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy).

   Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatnou nápravu služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

  5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo pokud jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

  6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

   O přijaté reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

  7. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

   K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  2. Jak vyřizujeme stížnosti?

   Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

  3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

   Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

   Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Jak získám informace o případných alergenech a další informace o pokrmech a nápojích?

   Poskytování informací o pokrmech a nápojích, které jsou předmětem dodání služby, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

   Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

   Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  2. K čemu uživatelský účet slouží?

   Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

   Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 2. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

   Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

   Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

  2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

   Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

   Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

   Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2017.

Pro zákazníky Obchodní podmínky
2018 © Rozvozák, s.r.o. All rights reserved.

Sledujte nás

Přihlášení pro restaurace

Přihlásit se
2018 © Rozvozák, s.r.o. All rights reserved.